شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر پیش بینی شش روزه دما-سرعت وزش باد-میزان بارش و وضیت شش روزه هوای روستای مازغ کران را ببینید

http://www.havairan.com/weather/Hormozg%C4%81n/M%C4%81zegh_Kar%C4%81n